Java中10个常用的排序算法

迷彩 3月前 ⋅ 221 阅读

Java中10个常用的排序算法

摘要:算法在日常的编程中是非常重要的一个知识点,今天让我们一起重温排序,下面是用java实现的常用的十个算法案例:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class Sort {

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[20];
    int index = 0;
    for(int i = 20;i > 0;i--)
      arr[index++] = i;
    System.out.println("原数组:");
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    System.out.println("开始排序");
    arr = InsertionSort(arr);
    System.out.println("排序后为:");
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }

  // 工具:交换数组中元素的位置
  public static int[] swap(int[] arr, int i, int j){
    int temp = arr[i];
    arr[i] = arr[j];
    arr[j] = temp;
    return arr;
  }

  // ****** 1.直接插入排序 ******
  public static int[] InsertionSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length == 1)
      return arr;
    for(int i = 0;i < arr.length - 1;i++){
      // 将 i+1 位置的数插入 0 到 i 之间的数组,从后往前遍历
      // current 指 i+1 的位置元素,pre 指 0 到 i 中依次向前遍历的指针
      int current = arr[i+1];
      int pre = i;
      while(pre >= 0 && current < arr[pre]){
        arr[pre+1] = arr[pre];
        pre--;
      }
      // 最后将原来 i+1 位置的元素放入现在 0 到 i+1 之间数组中正确的位置上
      // pre+1 是因为刚才循环结束时又自减了一次
      arr[pre+1] = current;
      // 打印这一轮的排序结果
      System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
    return arr;
  }

  // ****** 2.希尔排序 ******
  // 希尔排序最重要的变量就是 gap,所有需要+1或者自加1的地方都要注意
  public static int[] ShellSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length == 1)
      return arr;
    int current, gap = arr.length / 2;
    while(gap > 0){
      for(int i = gap;i < arr.length;i++){
        // 将 pre+gap 位置的数插入 0 到 pre 之间“同组”的数组,从后往前遍历
        // current 指 pre+gap 的位置元素
        current = arr[i];
        int pre = i - gap;
        while(pre >= 0 && arr[pre] > current){
          arr[pre+gap] = arr[pre];
          pre -= gap;
        }
        arr[pre+gap] = current;
        // 打印这一轮的排序结果
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
      }
      gap /= 2;
    }
    return arr;
  }

  // ****** 3.简单选择排序 ******
  public static int[] SelectionSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length == 1)
      return arr;
    for(int i = 0;i < arr.length - 1;i++){
      // 每一轮挑出一个最小的元素,依次与不断增长的 i 位置的元素交换
      int MinIndex = i;
      for(int j = i;j < arr.length;j++){
        if(arr[j] < arr[MinIndex])
          MinIndex = j;
      }
      arr = swap(arr,MinIndex,i);
      // 打印这一轮的排序结果
      System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
    return arr;
  }

  // ****** 4.堆排序 ******
  // 主函数
  public static int[] HeapSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length == 1)
      return arr;
    int len = arr.length;
    // 堆排序第一步是先把当前数组变成一个最大堆
    arr = AdjustMaxHeap(arr, len-1);
    while(len > 0){
      // 取出堆顶的元素(最大元素)与末尾还没有确定位置的元素交换
      arr = swap(arr,0,len - 1);
      // 打印这一轮的排序结果
      System.out.println(Arrays.toString(arr));
      len--;
      arr = AdjustMaxHeap(arr,len - 1);
      }
    return arr;
  }

  // 调整为最大堆
  public static int[] AdjustMaxHeap(int[] arr, int lastIndex){
    for(int i = (lastIndex - 1) / 2;i>=0;i--){
      arr = AdjustLocalHeap(arr,lastIndex,i);
    }
    return arr;
  }

  //调整局部堆使其成为局部最大堆
  /*
   注意事项:堆中结点是从 1 开始的,但把数组看作堆的话,数组的下标是从 0 开始的
   那么父结点与子结点的关系就会发生变化:
    父结点 = (子结点-1)/2
    左子结点 = 父结点*2+1
    右子结点 = 父结点*2+2
   */
  public static int[] AdjustLocalHeap(int[] arr,int lastIndex,int i){
    // 找出当前结点和左右子结点(如果有左右子结点的话)中最大的元素,让这个最大的元素成为父结点
    int maxIndex = i;
    if(i*2+1 <= lastIndex && arr[i] < arr[i*2+1])
      maxIndex = i*2+1;
    // 这里要多一个右子结点是否大于左子结点的判定
    if(i*2+2 <= lastIndex && arr[i] < arr[i*2+2] && arr[i*2+1] < arr[i*2+2])
      maxIndex = i*2+2;
    // 如果父结点不是三个结点中的最大结点,那么将最大结点变成父结点
    // 再通过递归看看这个比较小的父结点能不能再“往下沉”
    if(maxIndex != i){
      arr = swap(arr,maxIndex,i);
      arr = AdjustLocalHeap(arr,lastIndex,maxIndex);
    }
    return arr;
  }

  // ****** 5.冒泡排序 ******
  public static int[] BubbleSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length ==1)
      return arr;
    for(int i = arr.length-1;i > 0;i--){
      for(int j = 1;j <= i;j++){
        if(arr[j] < arr[j-1])
          arr = swap(arr,j,j-1);
      }
      // 打印这一轮的排序结果
      System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
    return arr;
  }

  // ****** 6.快速排序 ******
  //主函数
  public static int[] QuickSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length ==1)
      return arr;
    arr = LocalQuickSort(arr,0,arr.length -1 );
    return arr;
  }

  // 快速排序
  public static int[] LocalQuickSort(int[] arr, int start, int last){
    if(start >= last)
      return arr;
    // benchmark 指基准数,也就是这一轮将要确定位置的数
    int benchmark = start;
    int left = start;
    int right = last;
    while(left < right){
      // 必须右指针先走
      while(arr[right] > arr[benchmark] && left < right) right--;
      if(arr[right] <= arr[benchmark] && left < right) arr[left++] = arr[right];
      while(arr[left] < arr[benchmark] && left < right) left++;
      if(arr[right] >= arr[benchmark] && left < right) arr[right--] = arr[left];
    }
    arr[left] = arr[benchmark];
    // 打印这一轮的排序结果
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    // 通过递归,分别对已确定位置的数的两边区域进行快速排序
    arr = LocalQuickSort(arr,start,left-1);
    arr = LocalQuickSort(arr,left+1,last);
    return arr;
  }

  // ****** 7.归并排序 ******
  // 主函数
  public static int[] MergeSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length ==1)
      return arr;
    arr = Merge(arr,0,arr.length-1);
    return arr;
  }

  // 归并排序
  public static int[] Merge(int[] arr,int start,int last){
    // start < last 的判断意味着 arr 指定的范围内必须至少有两个元素
    if(start < last){
      int mid = (start + last) / 2;
      // 左右部分分别递归
      arr = Merge(arr,start,mid);
      arr = Merge(arr,mid+1,last);
      // 递归层面:从里往外依次将左半部分和右半部分整合成一个部分
      arr = merge(arr,start,mid,last);
    }
    return arr;
  }

  public static int[] merge(int[] arr,int start,int mid,int last){
    // tempArr 指一个额外数组,用来临时给 arr 中同一区域的元素排序
    int[] tempArr = new int[arr.length];
    // p1 指 arr 指定区域的左半部分的指针,p2 指 arr 指定区域的右半部分的指针,p 指额外数组 tempArr 的指针
    int p1 = start, p2 = mid+1, p = start;
    // 从指定区域的左右半部分中取出最小元素放入额外数组,完成指定区域内的排序
    while(p1 <= mid && p2 <= last){
      if(arr[p1] <= arr[p2])
        tempArr[p++] = arr[p1++];
      else
        tempArr[p++] = arr[p2++];
    }
    while(p1 <= mid) tempArr[p++] = arr[p1++];
    while(p2 <= last) tempArr[p++] = arr[p2++];
    // 将额外数组中的数据覆盖到原 arr 数组中
    for(int i = start;i <= last;i++)
      arr[i] = tempArr[i];
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    return arr;
  }

  // ****** 8.基数排序 ******
  public static int[] RadixSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length ==1)
      return arr;
    // max 指数组中最大的数,maxDigit 指这个最大的数是几位数
    int max = arr[0];
    for(int x:arr)
      max = Math.max(x,max);
    int maxDigit = 0;
    while(max != 0){
      max /= 10;
      maxDigit++;
    }
    // mod 用于为数组中的数取余数,div 用于把通过 mod 取的余数变成个位数
    int mod = 10;
    int div = 1;
    ArrayList<ArrayList<Integer>> bucket = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
    for(int j = 0;j < 10;j++){
      bucket.add(new ArrayList<Integer>());
    }
    for(int i = 0;i<maxDigit;i++,mod *= 10,div *= 10){
      // 打印这一轮的排序结果
      System.out.println(Arrays.toString(arr));
      for(int j = 0;j < arr.length;j++){
        // num 指当前元素 arr[j] 的个/十/百/千位是几
        int num = (arr[j] % mod) / div;
        bucket.get(num).add(arr[j]);
      }
      int index = 0;
      for(int j = 0;j < 10;j++){
        if(bucket.get(j).size() != 0){
          for(int x:bucket.get(j))
            arr[index++] = x;
          // 将桶中所有的动态数组清空,否则第二次循环开始再用到这些动态数组时里面还会有数据
          bucket.get(j).clear();
        }
      }
    }
    return arr;
  }

  // ****** 9.计数排序 ******
  public static int[] CountingSort(int[] arr){
    if(arr.length ==0 || arr.length == 1)
      return arr;
    int min, max;
    min = max = arr[0];
    for(int x: arr){
      if(x > max)
        max = x;
      if(x < min)
        min = x;
    }
    // bucket 指用来存储每个元素出现次数的桶,长度为元素的范围
    int[] bucket = new int[max - min +1];
    // 把 bucket 用 0 填满,因为之后要累加
    Arrays.fill(bucket,0);
    // 在 bucket 中相应的位置记录每个元素出现的次数
    for(int x:arr){
      bucket[x - min]++;
    }
    int index = 0;
    // 依次从 bucket 中提取元素覆盖到原来的 arr 上
    for(int i =0;i<bucket.length;i++){
      while(bucket[i] != 0){
        arr[index++] = i + min;
        bucket[i]--;
      }
    }
    return arr;
  }

  // ****** 10.桶排序 ******
  // 主函数
  public static int[] BucketSort(int[] arr){
    if(arr.length == 0 || arr.length == 1)
      return arr;
    arr = Bucket(arr,5);
    return arr;
  }

  // 桶排序
  // bucketSize 指每个桶的容量,bucketCount 指桶的个数
  public static int[] Bucket(int[] arr,int bucketSize){
    int min,max;
    min = max = arr[0];
    for(int x:arr){
      if(x > max)
        max = x;
      if(x > min)
        min = x;
    }
    int bucketCount = (max - min) / bucketSize +1;
    ArrayList<ArrayList<Integer>> bucket = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
    for(int i = 0;i < bucketCount;i++)
      bucket.add(new ArrayList<Integer>());
    for(int x: arr){
      // 遍历每个桶
      for(int bucketIndex = 0;bucketIndex < bucketCount;bucketIndex++){
        // 如果 arr 当前元素在该桶的范围内,则将该元素放入该桶内,并结束遍历每个桶的循环
        if(x >= min + bucketIndex*bucketSize && x < min + (bucketIndex+1)*bucketSize){
          bucket.get(bucketIndex).add(x);
          break;
        }
      }
    }
    int index = 0;
    for(int i = 0;i < bucketCount;i++){
      // 对每个桶使用直接插入排序,调整桶内元素的顺序
      bucket.set(i,InsertionSortOfArrayList(bucket.get(i)));
      for(int x:bucket.get(i))
        arr[index++] = x;
    }
    return arr;
  }
  
  // 针对动态数组的直接插入排序
  public static ArrayList<Integer> InsertionSortOfArrayList(ArrayList<Integer> arr){
    if(arr.size() == 0 || arr.size() ==1)
      return arr;
    int current;
    int pre;
    for(int i = 0;i < arr.size() - 1;i++){
      pre = i;
      current = arr.get(i+1);
      while(arr.get(pre) > current && pre >= 0){
        arr.set(pre+1,arr.get(pre));
        pre--;
      }
      arr.set(pre+1,current);
    }
    return arr;
  }
}

全部评论: 0

  我有话说: